Política de Privacidade

INFORMACIÓN SOBRE O RESPONSABLE DE TRATAMENTOS DE DATOS

Asociación de Fomento, Investigación, e Desenrolo de Tecnoloxías Libres MAKERS.LUGO , con domicilio en Avenida da Coruña, Nº 500, 27003, Lugo é o titular do sitio web http://makerslugo.org.

Makers Lugo tamén é o responsable dos ficheiros xerados cos datos de carácter persoal fornecidos polos usuarios a través deste sitio web.

O ficheiro creado está en España, en Avenida da Coruña, Nº 500, 27003, Lugo e pertence a Makers Lugo, con dirección de correo electrónico makers.lugo@gmail.com, quen asume a supervisión e control do mesmo e a adopción de medidas de seguridade de índole técnica e organizativa para protexer a confidencialidade e integridade da información, de acordo co establecido na actual normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose Makers Lugo o dereito para excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

Podes poñerTe en contacto con Makers Lugo, para calquera aspecto relacionado con esta política de privacidade, na dirección de correo electrónico: makers.lugo@gmail.com

Advírtese ao usuario que o simple acceso a este sitio web non supón establecer ningún tipo de relación entre Makers Lugo e o usuario, salvo que expresamente páctese. O acceso e a navegación neste sitio web supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nela.

FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DATOS

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal ( LOP) e do Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do consello, infórmase que Makers Lugo, tratará os teus datos persoais, solicitados a través do sitio web, coas seguintes finalidades:

-Para o envío da información solicitada a través dos formularios dispostos na web.

-Para a resposta a comentarios e consultas.

-Para remitir os boletíns de información ( Newsletter).

En calquera caso, o usuario poderá opoñerse ao envío de comunicacións en calquera momento, remitindo un correo electrónico á seguinte dirección: makers.lugo@gmail.com. A achega de datos é obrigatoria para cumprimentar as finalidades expresadas.

FORMA DE OBTENCIÓN DOS DATOS

Os datos persoais que trata o propietario do sitio web proveñen de:

-Formulario de contacto.

-Comentarios en blog.

TEMPO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentras o consentimento sexa mutuo. Finalizada dita relación ou revogado o consentimento por parte do usuario, o propietario da web manterá bloqueados devanditos datos para os efectos das obrigacións legais, ata a finalización dos prazos de prescrición legal.

BASES DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS

O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DE DATOS está lexitimado porque o usuario facilitou dunha forma libre, inequívoca e informada o o seu consentimento para o envío de información coa finalidade indicada.

O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DE DATOS non ten a obrigación de verificar e non verifica a identidade dos usuarios, nin a veracidade, vixencia, exhaustividad e/ou autenticidade dos datos que os mesmos puidesen proporcionan sobre si mesmos. Con todo, resérvase o dereito para excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

DESTINATARIOS DAS CESIÓNS DE DATOS

Os datos persoais recollidos no sitio web NON serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro, salvo obrigación legal.

DEREITOS DO USUARIO

Como usuario e interesado que nos proporcionaches os teus datos persoais, ten pleno dereito a obter confirmación sobre se Makers Lugo está a tratar os teus datos persoais, e en concreto estás facultado para exercitar os seguintes dereitos que a normativa en materia de protección de datos recoñéceche, conforme ao previsto na mesma:

-DEREITO DE ACCESO: Coñecer que tipo de datos está a tratar o responsable e as características do tratamento que está a levar a cabo.

-DEREITO DE RECTIFICACIÓN: Podes solicitar a modificación dos teus datos por ser estes inexactos ou non veraces.

-DEREITO DE PORTABILIDAD: Podes obter unha copia dos datos que esteamos a tratar.

-DEREITO DA LIMITACIÓN DO TRATAMENTO: Podes solicitar a limitación do tratamento dos teus datos en determinadas circunstancias. Neste caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou defensa de reclamacións.

-DEREITO DE SUPRESIÓN: Podes solicitar a supresión dos teus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.

-DEREITO DE OPOSICIÓN: Podes opoñerche ao tratamento dos teus datos en determinadas circunstancias.

-DEREITO A REVOGAR O CONSENTIMENTO PRESTADO.

-DEREITO A OPOÑERCHE Á TOMA DE DECISIÓNS AUTOMATIZADAS.

Para o exercicio de calquera destes dereitos podes dirixirche a Makers Lugo, no correo electrónico: makers.lugo@gmail.com.